Site-navigatie

Voorstel Jeugdwet opengesteld voor commentaar

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie hebben het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie. Belangstellenden kunnen tot 18 oktober via internet reageren op het wetsvoorstel.

De Jeugdwet regelt de bestuurlijke en financiële decentralisatie van de zorg voor jeugd. De decentralisatie mikt op meer preventie van problemen, meer vertrouwen op de eigen kracht van kinderen en gezinnen, minder medicalisering van problemen, betere samenwerking rond gezinnen en een integraal hulpaanbod.

Op de website Internetconsultatie.nl staan de concepten van de wetstekst en de memorie van toelichting. Ook vermeld staan onderwerpen die nog niet tot in detail zijn uitgewerkt, zoals de positie van de jeugdbescherming en de jeugd-ggz en de integratie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Per e-mailadres kan slechts één reactie worden ingediend. Reacties worden gepubliceerd na afsluiting van de consultatie, als de inzender ze openbaar wil maken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nederlands Jeugd instituut