Site-navigatie

Wet meldcode kindermishandeling gaat 1 juli 2013 in

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan. De wet treedt 1 juli 2013 in werking.

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen, moeten vanaf 1 juli een meldcode hebben en het gebruik ervan bevorderen. De meldcode leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces: van signalen opvangen die doen vermoeden dat er van huiselijk geweld of kindermishandeling sprake zou kunnen zijn, tot de beslissing over het al dan niet doen van een melding.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft in een ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een aantal minimumeisen vastgelegd waaraan een meldcode moet voldoen. Die eisen zorgen voor uniformiteit van de verschillende meldcodes.

Bron: The Next Page

Nederlands Jeugd instituut