Site-navigatie

Onderwijsinspectie vraagt mening over toezichtkader

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Inspectie van het Onderwijs heeft een integraal toezichtkader ontwikkeld voor de regionale samenwerkingsverbanden van scholen in het primair en voortgezet onderwijs voor het passend onderwijs. Belanghebbenden kunnen vanaf 29 maart via internet reageren op het concept.

In het integraal toezichtkader staat hoe de inspectie toezicht houdt op de onderwijskwaliteit, de financiën en de naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast bevat het kader de aspecten en indicatoren die de inspectie beoordeelt. De inspectie wil de kwaliteit van het toezicht verhogen en het draagvlak vergroten door ouders, leden van schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, gemeenten, jeugdzorginstellingen en andere geïnteresseerden hun mening te laten geven via de internetconsultatie.

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden en moeten daarvoor via regionale samenwerkingsverbanden een samenhangend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen organiseren binnen en tussen scholen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Nederlands Jeugd instituut