Site-navigatie

Inspectie bereidt zich voor op invoering Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Inspectie Jeugdzorg bereidt zich voor op de nieuwe taken die zij krijgt na de invoering van de nieuwe Jeugdwet, zoals het behandelen van tuchtklachten en het opleggen van bestuurlijke boetes aan instellingen. Dat meldt de Inspectie in haar Jaarwerkprogramma 2014.

De Inspectie houdt toezicht op het functioneren van jeugdzorginstellingen, doet onderzoek naar calamiteiten en signalen van burgers en beroepskrachten en controleert of instellingen toegezegde verbeteringen doorvoeren. Dit jaar besteedt de Inspectie extra aandacht aan JeugdzorgPlus, de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, en kindermishandeling.
 
Samen met de inspecties op het gebied van Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Veiligheid en Justitie houdt de Inspectie Jeugdzorg toezicht op de effectiviteit van het jeugdstelsel als geheel. Daarbij letten de inspecties dit jaar in het bijzonder op gezinnen met geringe sociale redzaamheid en op thuiszitters. Verder werken ze samen aan de ontwikkeling van een toetsingskader voor de kwaliteit van het stelsel.
 
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut