Site-navigatie

Jeugdcrimineel straks verplicht terug naar school

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Criminele jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen in de toekomst bij een veroordeling de maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo) opgelegd krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op 7 maart heeft ingestemd.

Een tbo dwingt jongeren terug te gaan naar school om hun diploma te halen. Het doel is tweeledig: het voorkomen dat een jongere zich opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit en het vergroten van de kansen op werk. De duur van een tbo-is maximaal twee jaar. De maatregel is niet vrijblijvend; als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, volgt vervangende detentie.
 
Voor deze aanpak is een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdreclassering en kinderbescherming noodzakelijk. Als het fout dreigt te gaan, meldt de school dit aan de reclassering, die de jongere begeleidt.

Het kabinet legt het voorstel voor aan de Raad van State. Als die een advies heeft opgesteld, kan het voorstel naar het parlement.
 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie; ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nederlands Jeugd instituut