Site-navigatie

Rekenkamer: Budgetten Jeugdwet en Wmo nog onzeker

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
In de berekeningen van de budgetten die de gemeenten volgend jaar krijgen voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zitten nog steeds onzekerheden. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapportage.

De Rekenkamer toetste de berekeningen van de ministeries van VWS en VenJ. Die berekeningen zijn goed uitgevoerd, maar er blijven onzekerheden die deels onvermijdelijk zijn.
 
Onduidelijk is nog hoe een bedrag van 173 miljoen euro uit de AWBZ wordt verdeeld over de budgetten voor langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Verder is de indexering van lonen en prijzen nog niet vastgesteld. Ook is niet duidelijk vanaf wanneer 90 miljoen euro voor jeugdzorg structureel van het Provinciefonds wordt overgeboekt naar het Gemeentefonds. In de bestuursafspraken voor de jeugdzorg is afgesproken dat dat in 2016 gebeurt, maar de VNG heeft gevraagd om het budget al in 2015 over te dragen. De Algemene Rekenkamer adviseert de staatssecretaris van VWS om daarover in de Meicirculaire 2014 duidelijkheid te geven.
 
Bron: Algemene Rekenkamer

Nederlands Jeugd instituut