Site-navigatie

Nieuws

Online zelfhulp leidt door naar professionele hulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De online zelfhulpinterventie Feel the ViBe wees meisjes die getuige waren van huiselijk geweld de weg naar professionele hulpverlening. Dat concludeert Karin Nooijens uit onderzoek waarop zij op 1 november promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Adolescenten en jongvolwassenen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld zoeken meestal geen professionele hulp, was al bekend uit eerder onderzoek. Feel The ViBe was vrij toegankelijk en was ontwikkeld om informatie en steun te bieden en de drempel tot reguliere hulpverlening verlagen. Jongeren konden er ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan een expert. Een semiprofessionele community manager hield de veiligheid in het oog, beantwoordde vragen en steunde deelnemers.

Nooijens volgde 57 deelnemers van 12 tot 25 jaar, allen meisjes. Twee derde begon tijdens de deelname aan de interventie ook aan een vorm van reguliere hulpverlening. Volgens Nooijens speelde de community manager daarbij een belangrijke rol.

Een online interventie als Feel the ViBe fungeert als eerste veilige haven voor deze groep, concludeert Nooijens. Door de relatieve anonimiteit hebben ze makkelijk toegang tot correcte informatie en in het contact met lotgenoten kunnen ze vertrouwen opbouwen.

De Feel de ViBe is inmiddels vanwege gebrek aan financiering opgeheven.

Bron: Radboudumc

Aantal maatregelen jeugdbescherming is stabiel

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Het aantal ondertoezichtstellingen is in de eerste helft van 2017 licht gedaald, terwijl het aantal voogdijmaatregelen licht steeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Eind juni liepen er ruim dertigduizend jeugdbeschermingsmaatregelen: ruim twintigduizend ondertoezichtstellingen en bijna tienduizend voogdijmaatregelen, beide inclusief voorlopige maatregelen. Kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Zij vormen 17 procent van de jeugd in Nederland, maar hebben 24 procent van de maatregelen. In Limburg, Groningen, Friesland en de regio Rijnmond wonen relatief de meeste kinderen en jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Voogdijmaatregelen duren gemiddeld ongeveer vijf jaar en eindigen vaak doordat de jongere meerderjarig wordt. Ondertoezichtstellingen duren gemiddeld iets korter dan drie jaar en worden vaak volgens plan beëindigd.

Ook het aantal jeugdreclasseringsmaatregelen is redelijk stabiel. Eind juni hadden 6.520 jongeren jeugdreclassering; 10 procent minder dan een jaar eerder. Ook bij de jeugdreclassering zijn jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Ouders gezocht die ervaringen willen delen over samenwerking met professionals in de zorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Om de samenwerking tussen ouders, specialisten en andere professionals in de zorg te verbeteren, hebben professionals inzicht nodig in de ervaringen en behoeften van gezinnen. Daarom zoeken onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans tien ouders van kinderen met een chronische aandoening die willen meewerken aan een interview.

Het interview gaat over de samenwerking tussen professionals in de zorg voor uw kind en de samenwerking met u als ouder. We willen graag weten wat uw ervaringen en behoeften zijn in de samenwerking: wat gaat goed en wat kan beter?

Interview

We zoeken ouders van een kind tussen de 0-12 jaar met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Welke diagnose of zorgvraag speelt maakt niet uit. Wel moet u regelmatig te maken hebben met specialisten die vanuit het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of een GGZ-instelling betrokken zijn bij de zorg voor uw kind. En daarnaast met professionals uit bijvoorbeeld het wijkteam, jeugdteam, onderwijs of opvang. Het interview duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor komt een van onze onderzoekers naar u toe. Het interview wordt opgenomen om het na afloop goed uit te kunnen werken. De opname wordt later vernietigd. De onderzoeker die bij u thuis komt is geen zorgverlener. Zij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het maken van een portret over de zorg voor uw kind en uw ervaringen en behoeften in de samenwerking. De gegevens kunnen indien gewenst worden geanonimiseerd. We zullen u het resultaat voorleggen voordat we deze zullen publiceren. Als uw kind acht jaar of ouder is, zouden we indien mogelijk uw kind ook een paar vragen willen stellen. Om een levendiger beeld neer te zetten voor professionals zouden wij graag ook van een aantal gezinnen een videoportret maken. Indien u hierin toestemt zal er ook een gespecialiseerde filmmaker meekomen. Het interview duurt dan langer, ongeveer 2 uur.

Wilt u meedoen of heeft u een vraag?

Als u wilt meewerken kunt u zich vóór 15 november aanmelden bij Kiyomid van der Veer, onderzoeker van Vilans. Wij willen u vragen om deze gegevens bij uw aanmelding te vermelden: uw naam, leeftijd van uw kind, aandoening van uw kind, uw telefoonnummer en of u eventueel bereid bent om deel te nemen aan een video-interview. Een van de onderzoekers neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook bij Kiyomid terecht.

Voor dit onderzoek bieden Fonds Nuts Ohra en Innovatiefonds Zorgverzekeraars ons de kans.

Aantal kinderen met jeugdhulp licht gedaald in 2017

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Het aantal kinderen en jongeren dat jeugdhulp kreeg in de eerste zes maanden van 2017 was iets lager dan in dezelfde periode in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 311 duizend kinderen en jongeren onder de 23 jaar kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. In 2016 was dit 314 duizend. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdhulp: respectievelijk 181 duizend en 130 duizend. Van alle kinderen en jongeren kreeg ruim 10 procent jeugdhulp.

77 procent van de trajecten was binnen een jaar afgerond. De grootste verwijzer was de huisarts. Van de kinderen en jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar eerder jeugdhulp ontvangen.

Bron: CBS

Inspecties: Kwaliteit JJI Het Keerpunt kan beter

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt voldoet nog niet aan alle eisen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie stelt aan justitiële jeugdinrichtingen.

De inspecties vinden dat de medische en psychiatrische screening van jongeren niet alleen doordeweeks maar ook in het weekend binnen 24 uur moet kunnen plaatsvinden bij Het Keerpunt. Daarnaast moet de jeugdinrichting de school meer betrekken bij de behandeling en het aantal visitaties verminderen. Bij een visitatie wordt het lichaam visueel onderzocht op drugsbezit.

Het Keerpunt heeft inmiddels een aantal aanbevelingen opgepakt na het toezicht door de inspecties. Medewerkers zijn intern geschoold om ordemaatregelen en disciplinaire straffen goed toe te passen. Ook wordt de isoleercel zonder daglicht niet meer gebruikt.

Bron: Inspectie van Veiligheid en Justitie

Mishandeling kind komt vaker voor in eenoudergezin

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Van het aantal slachtoffers van kindermishandeling komt 44 procent uit een eenouderhuishouden. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling op basis van cijfers over het jaar 2014.

Het CBS gebruikte voor de studie registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s), die in 2014 in totaal 19.340 slachtoffers registreerden. Dit betekent dat zes op de duizend kinderen te maken hadden met kindermishandeling. Waarschijnlijk liggen de werkelijke cijfers hoger omdat dit alleen om de geregistreerde gevallen gaat.

Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer van kindermishandeling. Van kinderen tot en met 3 jaar werden zeven op de duizend kinderen bij het AMK geregistreerd. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden met vier op de duizend kinderen het minst vaak geregistreerd.

Bron: CBS

Meisjes vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Nederlandse meisjes vormen een grote groep slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting. Van de 3.000 vrouwelijke slachtoffers zijn er 1.320 minderjarig. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen.

Het totaal aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland wordt geschat op 6.250 per jaar. Het aantal meldingen hiervan is in de afgelopen vijf jaar echter sterk afgenomen tot 952 meldingen in 2016. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer maakt zich zorgen om het dalende aantal meldingen. ‘Dit betekent dat een steeds groter deel van de mensenhandel buiten beeld blijft. Dit zou aanleiding voor de politie moeten zijn om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van mensenhandel.’

Voor het eerst brengt de Nationaal Rapporteur een schatting uit van het werkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel, op basis van haar onderzoek in samenwerking met de United Nations Office on Drugs and Crime. Tot nu toe was het alleen mogelijk te rapporteren over het aantal geregistreerde slachtoffers.

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen

De Reis van 5 erkend als goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Erkenningscommissie Interventies heeft het spel De Reis van 5 erkend als goed onderbouwd. Het spel heeft als doel kinderen gevarieerder te laten eten.

Door professionals geselecteerde gezinnen kopen het spel en spelen het thuis gedurende vijftien weken, drie keer per week. Tijdens de behandeling adviseert de professional gericht over het spelgebruik en monitort hij of de variatie in het eetpatroon toeneemt. De Reis van 5 wordt door professionals ingezet als aanvulling op een behandeltraject voor selectieve eters.

De interventie is bedoeld voor ouders met een kind tussen 4 en 10 jaar dat voor selectief eetgedrag onder behandeling is bij een professional en van wie de ouders stress ervaren rondom voeding. Selectieve eters willen slechts beperkte soorten voeding consumeren en eten hierdoor behoorlijk eenzijdig.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Erkenning voor interventie Stevig Ouderschap

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Stevig Ouderschap is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Stevig Ouderschap is bedoeld om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders te vergroten.

Stevig Ouderschap is een interventie voor aanstaande en nieuwe ouders met een belastende voorgeschiedenis, persoonlijke problemen of gebrek aan sociale steun. Het doel is ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling te voorkomen. Een jeugdverpleegkundige ondersteunt de ouders in vier pre- en zes tot tien postnatale huisbezoeken, gericht op het vergroten van onder meer kennis, vaardigheden en sociale steun.

De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Rutte III investeert extra in transformatie jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De komende drie jaar is er jaarlijks 18 miljoen euro extra beschikbaar voor de transformatie van de jeugdhulp. Dat staat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, Rutte III.

Het kabinet trekt in totaal 54 miljoen euro uit om knelpunten aan te pakken die blijken uit de evaluatie van de Jeugdwet die dit jaar moet zijn afgerond. Bij die evaluatie is nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-ggz, aldus het regeerakkoord.

Er komt meer aandacht voor de toepassing van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Het gaat daarbij met name over vroegtijdige signalering en het bespreken van vermoedens van mishandeling.

Verder gaat het kabinet het Actieplan Pleegzorg ‘voortvarend’ uitvoeren. En gemeenten krijgen de mogelijkheid om een subsidierelatie aan te gaan met gecertificeerde instellingen, waardoor zij jeugdbescherming niet meer hoeven aan te besteden.

Het kabinet kondigt in het regeerakkoord ook maatregelen aan op het gebied van onder meer ‘vechtscheidingen’, de herijking van juridisch ouderschap, vluchtelingenkinderen en de rol van herstelrecht in het jeugdstrafrecht.

Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie

Page 1 of 14212345102030...Laatste

Nederlands Jeugd instituut