Site-navigatie

Nieuws

TAJ: Kwaliteitskader passende jeugdhulp ontbreekt

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders is het niet altijd duidelijk aan welke kwaliteitseisen de jeugdhulp moet voldoen. Hierdoor ontbreekt er een duidelijk beeld over wat anders en beter moet. Dit blijkt uit een rapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).

Het Rijk, gemeenten en zorgaanbieders hebben geen eenduidig beeld over de gewenste veranderingen en de kwaliteitseisen waaraan passende hulp moet voldoen. Een reden is dat het jeugdstelsel geen ‘doorwrocht door professionals gedragen kwaliteitskader’ heeft. Hierdoor ontbreekt een duidelijk kader bij gesprekken over de inkoop van jeugdhulp en de contractering van jeugdhulpaanbieders. De betrokken partijen moeten daarom concreet maken wat onder ‘passende jeugdhulp’ en ‘zorgvernieuwing’ wordt verstaan, volgens de TAJ.

Bovendien stelt de TAJ dat alle betrokken partijen hun verwachtingen moeten bijstellen. De transformatie is een complex proces en de ambities van de partijen over de opbrengst zijn te hoog. De administratieve last bij de gemeente en aanbieders is nog steeds hoog en specialistische zorginstellingen kampen met financiële problemen.

Bron: Transitie Autoriteit Jeugd

Twee derde aanbieders jeugdhulp komt tekort

ieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Bijna twee derde van de honderd instellingen voor specialistische jeugdhulp heeft de afgelopen drie jaar extra geld gevraagd aan de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). In de NRC noemt Marjanne Sint, voorzitter van de TAJ, de situatie ‘zorgelijk’. Eind dit jaar stopt de subsidiëring.

De toezichthouder kreeg 200 miljoen van het Rijk om de financiële problemen op te lossen. Veertig aanbieders van jeugdhulp hebben inmiddels extra geld gekregen. Twintig instellingen krijgen voor de zomer te horen of zij in aanmerking komen.

Sint zegt dat het risico bestaat dat het in 2019 erger wordt. Zij verwacht dat het nog ongeveer vijf tot tien jaar duurt voordat de hulpverlening op orde is. Veel gemeenten vinden het lastig om de specialistisch zorg volwassen te maken en de financiering blijft een probleem. De hulpverlening kan effectiever worden maar of het ooit goedkoper wordt, durft zij niet te voorspellen.

Bron: NRC

Jongere gelukkiger op zorgboerderij

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Jongeren met gedragsproblemen hebben baat bij dagbesteding op een zorgboerderij. Bijna 90 procent van de ouders zegt dat hun kind daar gelukkiger is geworden. Dit staat in een rapport over het ZonMw-programma Landbouw en Zorg 2011-2017.

Het gedrag van jongeren die naar een zorgboerderij gaan, verbetert zichtbaar volgens 90 procent van de ouders. Ouders hebben het gevoel dat hun kind gelukkiger is en beter omgaat met leeftijdsgenoten. Meer dan 80 procent van de ouders voelt zich daarnaast ontlast en meer ontspannen. Ook vindt ruim driekwart van de ouders dat hun gezin beter functioneert. Begeleiders van de jongeren staven de resultaten van de ouders.

Dankzij de zorgboerderij is voor 30 procent van deze jongeren geen intensievere hulp nodig. Naar schatting is bij de helft van de groep een uithuisplaatsing voorkomen. De jeugdzorgboerderij levert daarmee een besparing op van 28 procent ten opzichte van reguliere zorg.

Het onderzoek betrof ook volwassenen met een verstandelijke beperking of met dementie op zorgboerderijen. Zorgboerderijen blijken ook voor deze groepen een waardevolle voorziening te zijn.

Bron: ZonMW

Opvoedstress ouder bepaalt welzijn kind met kanker

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Opvoedstress van ouders is bepalend voor de mate waarin een kind met kanker psychosociale problemen ervaart tijdens de behandeling. Dat concludeert Simone Sint Nicolaas uit onderzoek waarop zij op 21 maart promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Driekwart van de kinderen vertoont tijdens de behandeling geen internaliserende of externaliserende gedragsproblemen, constateert Sint Nicolaas. Vooral psychische factoren bij de ouders, met name de stress die zij ervaren bij het opvoeden van een ziek kind, zijn risicofactoren voor psychosociale problemen van het kind. Ouders die ook positieve gevolgen van de ziekte van hun kind ervaren, die minder negatieve emoties vertonen en die voldoende sociale steun krijgen, ervaren minder opvoedstress. Hun kinderen hebben minder gedragsproblemen.

Verder concludeert Sint Nicolaas dat het instrument Psychological Assessment Tool (PAT) bruikbaar is voor screening in Nederland. Het kan aantonen welke gezinnen extra zorg nodig hebben om adequaat om te gaan met de ziekte van het kind en welke gezinnen genoeg hebben aan standaardzorg.

Bron: Radboud Universiteit

VWS gaat werkdruk in jeugdzorg verkennen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Een verkenning moet dit najaar een beeld geven van de stijgende werkdruk en moeilijk vervulbare vacatures in jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat voornemen is een onderdeel van het actieprogramma tegen personeelstekorten in zorg en welzijn van het ministerie van VWS.

Elke regio moet een eigen actieplan opstellen. Daarin staat wat de regionale knelpunten zijn, wat de regio wil bereiken en welke concrete afspraken worden gemaakt. Als mogelijk acties noemt het actieplan onder meer het imago van de sector verbeteren, het aantal stageplaatsen verhogen, en ziekteverzuim terugdringen.

De verkenning van knelpunten in jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld als aanvulling op het actieplan. De FNV vreest dat VWS met de verkenning de problemen in de jeugdzorg op de lange baan schuift. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van VWS schrijft de vakbond dat al jaren duidelijk is dat de jeugdzorg de hoogste werkdruk heeft in zorg en welzijn. Werknemers, maar ook kinderen en gezinnen zijn daarvan het slachtoffer. De situatie is volgens de FNV niet langer te dragen.

Bron: Ministerie van VWS; FNV

Sociale interpretatie negatief bij jongere met lvb

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) vinden sneller dan hun leeftijdgenoten dat anderen gemene bedoelingen hebben. Jongeren met een lvb die zo denken, zijn vaker agressief. Dit blijkt uit onderzoek van Maaike van Rest, waarop zij op 23 maart promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van Rest testte in haar onderzoek ook cognitieve basisfuncties zoals focussen van aandacht en informatie manipuleren in het geheugen. Ze ontdekte daarbij dat jongeren met een lichte verstandelijke beperking die minder goed zijn in die cognitieve basisfuncties, anderen sneller gemeen vinden en vooral agressieve reacties bedenken.

Van Rest ontwikkelde op verzoek van zorginstellingen voor jongeren met verstandelijke beperkingen een diagnostisch instrument, de Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT). Die kan gebruikt worden bij het testen van sociale en agressieproblemen van jongeren.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Jeugdbeschermingsketen is te lang en te traag

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Na een melding bij Veilig Thuis duurt het gemiddeld 8,2 maanden voordat een gezin contact heeft met een jeugdbeschermer van de gecertificeerde instelling. De jeugdbeschermingsketen is te lang en te traag, concludeert adviesbureau Van Montfoort uit onderzoek in 27 Midden- en West-Brabantse gemeenten.

De doorlooptijd is op maximaal vijf maanden gesteld. Bij 72 procent van de 105 onderzochte dossiers werd die termijn overschreden. De schakels in de keten – Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de gecertificeerde instelling – werken onvoldoende samen, volgens Van Montfoort. Ook is de regie niet gedurende het hele proces duidelijk en verschilt de manier waarop de instellingen de veiligheidssituatie analyseren.

Van Montfoort pleit onder andere voor verbetering van de gezamenlijke oordeelsvorming over de veiligheid in het gezin. Daartoe kunnen de instellingen hetzelfde analysemodel gebruiken. Ook scheelt het als verschillende processtappen niet na maar naast elkaar worden uitgevoerd. De instellingen kunnen verder een gezamenlijke pool vormen van professionals die bij elk van de instellingen inspringen als daar een knelpunt ontstaat. Het liefst ziet Van Montfoort een wetswijziging die de taken van de verschillende schakels combineert in één instantie.

Bron: Van Montfoort

CBS: Geen verschuiving naar goedkopere jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het aantal jongeren dat jaarlijks een of meerdere vormen van jeugdzorg krijgt, is sinds 2011 ongeveer gelijk gebleven. Het CBS concludeert op basis van de cijfers dat er geen verschuiving heeft plaatsgevonden van duurdere naar goedkopere jeugdzorg.

In de periode 2011 tot en met 2013 kreeg 11 procent van de jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dit was ook in 2016 het geval. Onder jeugdzorg verstaat CBS jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming of -reclassering kreeg, is in de periode 2011 tot en met 2016 jaarlijks afgenomen.

Bij jeugdhulp gaat het om hulp aan jongeren en hun ouders bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedproblemen. Een jaar na de invoering van de Jeugdwet, in 2016, kregen 388 duizend jongeren jeugdhulp. Dit is 7 procent meer dan in 2015. Het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam nam toe van 37 duizend in 2015 naar bijna 62 duizend in 2016. Het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf steeg ook van 24 duizend naar ruim 27 duizend. Volgens het CBS neemt de duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf dus niet af, hoewel wijkteams meer goedkopere zorg leveren.

Bron: CBS

RSJ: ‘Meer maatwerk bij gedwongen opname’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Bij een gedwongen opname van een jongere met opgroeiproblemen moet de psychosociale problematiek leidend zijn voor de soort instelling waar hij geplaatst wordt. Dit adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de ministers van Justitie en Volksgezondheid.

Een kinderrechter kan een jongere met ernstige opgroei- en opvoedproblemen laten opnemen in een jeugdzorgplus (JZP-instelling) of een jeugdinstelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ). Volgens de RSJ moet de instelling waar hij geplaatst wordt, behandeling en beveiliging op maat kunnen bieden. Een plaatsing op een kleinschalige regionale voorziening dichtbij huis geniet daarbij de voorkeur. Om tot een goed besluit te komen moet eerst een ‘gedegen’ screening en diagnostiek worden gedaan, volgens de Raad.

Het advies impliceert dat een jongere met opgroeiproblemen terecht kan komen in een inrichting waar ook jongeren wonen die een misdrijf hebben begaan. De plaatsing kan dan tot bezwaren leiden waarmee rekening moet worden gehouden. Zo kan het niet wenselijk zijn dat hij geplaatst wordt bij jongeren die zwaardere problemen hebben en ernstige delicten heeft gepleegd.

Bron: RSJ

POH-Jeugd vindt doorverwijzen moeilijk

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Veel Praktijkondersteuners Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) vinden het moeilijk om te beslissen of ze een kind zelf moeten behandelen of doorverwijzen. Dit blijkt uit onderzoeksrapport ‘De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-jeugd), een verkennende studie’ van de Rijksuniversiteit Groningen samen met Accare en Molendrift.

Afgelopen jaren hebben enkele huisartsenpraktijken gewerkt met een POH-jeugd. Deze kan vroegtijdig hulp bieden om ergere problemen en dure doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp voorkomen. Hoe de functie wordt ingevuld en uitgevoerd is nog in ontwikkeling.

Het zijn vooral hbo- en wo-geschoolde hulpverleners met veel ervaring in de Jeugd-GGZ of Kinder- en Jeugdpsychiatrie die de functie uitvoeren. Zij behandelen kinderen onder meer met ‘cognitieve gedragstherapie’ en ‘psycho-educatie’ die volgens hen effectief zijn. De beslissing of zij zelf moeten behandelen of doorverwijzen vinden zij lastig.

De huisartsen en de POH’s-jeugd zijn over het algemeen positief over de samenwerking. Maar beide geven aan dat zij meer behoefte hebben aan overleg. Het rapport adviseert om de POH-Jeugdopleiding uit te breiden en duidelijke richtlijnen te maken om de functie verder te ontwikkelen.

Bron: NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)

Page 1 of 14912345102030...Laatste

Nederlands Jeugd instituut