Site-navigatie

Nieuws

Kind gebaat bij POH-er Jeugd-GGZ

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Jongeren kunnen sneller en dichtbij huis geholpen worden door een POH-er Jeugd-GGZ in een huisartsenpraktijk. Steenwijkerland draaide een succesvolle pilot hiermee en gaat deze verder doorvoeren in de gemeente.

Volgens wethouder Trijn Jongman zijn ouders en kinderen zeer tevreden over de zorg die zij kregen van de POH-ers Jeugd-GGZ. ‘Wij zien dat veel kinderen goed, snel en kortdurend geholpen kunnen worden binnen de huisartsenpraktijk. Kinderen die anders nagenoeg allemaal verwezen zouden zijn naar de jeugd-GGZ.’

Ook de huisartsen zijn positief over de psychologische zorg die de POH-er Jeugd-GGZ biedt. De huisartsenpraktijken in Tuk, Steenwijk en Oldemarkt deden mee aan de pilot. Ook andere praktijken in Steenwijkerland kunnen nu deelnemen. Inmiddels is binnen de huisartsenpraktijk in Vollenhove en Sint Jansklooster ook een POH-er jeugd-GGZ werkzaam.

Bron: RTV Oost

Youth Wiki: sociale inclusie van jongeren in Europa

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Zweden heeft een strategie ontwikkeld om de sociale inclusie te bevorderen van kwetsbare jongeren die niet werken of studeren. In de Youth Wiki delen 27 landen deze en andere strategieën, met als doel de Europese samenwerking op de 8 actiegebieden van de Europese Jeugdstrategie 2010-2018 te stimuleren.

Per Europees land verschilt wat een jongere kwetsbaar maakt en wat goed werkende programma’s zijn om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Toch kunnen Europese landen leren van elkaars strategieën en bevindingen. De uitwisseling van informatie over beleid op specifieke jeugdthema’s via de Youth Wiki draagt bij aan kennisdeling en inspiratie.

In Zweden worden zo lokale activiteiten georganiseerd voor jongeren met een beperking, voortijdig schoolverlaters en jonge immigranten. Hoewel deze strategie nog in de beginfase zit, tonen voorlopige resultaten een aantal factoren aan die positief bijdragen aan inclusie van deze jongeren. Succesfactoren van activiteiten zijn onder andere dat deze in de buurt worden georganiseerd, dat de persoonlijke inzet van deelnemers hoog is en er ingespeeld wordt op individuele vragen en wensen.

Burgerinitiatieven met een meer informeel karakter dragen ook bij aan inclusie. Bijvoorbeeld volkshogescholen die door burgers worden gerund zijn hiervoor erg geschikt. De belangrijkste maatregel van de strategie is preventie: voorkomen dat jongeren voortijdig schoolverlaten, met een sleutelrol voor basisscholen. De Zweedse strategie loopt door tot juni 2019.

Ook van andere landen is veel te leren over sociale inclusie. In Finland is sociale inclusie van jeugd en jongeren een centraal thema in het nationaal beleid en zijn er goed werkende programma’s. Litouwen behoort nog steeds tot een van de landen met de grootste kansenongelijkheid en armoede in de Europese Unie. Dit ondanks de economische groei, de stijgende inkomens en afnemende werkloosheid van de laatste jaren. In Nederland speelt jongerenwerk een belangrijke rol in de sociale inclusie van kwetsbare jongeren.

Vanuit Nederland kan men per paragraaf door naar hetzelfde onderwerp in andere Europese landen via ‘In other countries’.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Jeugdzorgwerkers gaan actievoeren in Den Haag

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Duizenden jeugdzorgwerkers gaan op 3 september demonsteren in Den Haag tegen de ‘nijpende situatie’ in de jeugdhulp. Samen met FNV Zorg & Welzijn eisen zij meer geld om de jeugdhulp weer gezond te maken.

FNV Zorg & Welzijn vindt dat er 750 miljoen euro extra nodig is om de jeugdhulp weer op orde te krijgen. Dit betekent dat de bezuiniging van 450 miljoen bij de invoering van de jeugdwet moet worden teruggedraaid. Daar bovenop is nog 300 miljoen euro extra nodig om de toename in de vraag naar jeugdhulp aan te kunnen. Daarnaast willen de jeugdzorgwerkers dat de tarieven omhoog gaan en de administratieve rompslomp vermindert. Ook moet er iets gedaan worden aan de ‘aanbestedingswaanzin’, meldt FNV.

Bijna 10 procent van alle professionals in de jeugdhulp heeft zich aangemeld. Volgens Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is de actiebereidheid groot. ‘Jeugdzorgwerkers komen zelden voor zichzelf in actie. Zij lopen liever zichzelf voorbij om de toestroom van cases aan te kunnen. Maar de grens is bereikt’.

Bron: FNV Zorg & Welzijn

‘Geen prik, korten op kinderbijslag’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Ouders die hun kind niet laten vaccineren, moeten gekort worden op hun kinderbijslag. Dat voorstel deed Ruud Coolen-Van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) bij EenVandaag.

Het debat rond vaccinaties laaide afgelopen week weer op. De discussie wordt telkens aangejaagd doordat de vaccinatiegraad in Nederland al jarenlang daalt. De vaccinatiegraad onder peuters was vijf jaar geleden nog 96 procent. Inmiddels is het percentage gedaald naar 92,9. Coolen-Van Brakel vindt de situatie zo ernstig dat hij pleit voor een boetesysteem voor ouders die weigeren.

Ook oudervereniging BOinK pleit voor een strenger beleid. Ouders moeten verplicht worden te melden of hun kind is gevaccineerd als het naar de kinderopvang gaat. Voorlopig lijkt het niet tot strenge maatregelen te komen. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid is geen voorstander van verplichte vaccinatie op kinderdagverblijven zo schreef hij eind juni in een Kamerbrief. Volgens hem heeft de verplichting een zeer beperkt effect omdat het kind ook buiten de opvang besmet kan worden.

Bron: EenVandaag, de Volkskrant

Steeds meer kleuters naar speciaal onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Basisscholen in het speciaal onderwijs openen extra kleuterklassen, om de toestroom van jonge kinderen met gedragsproblemen aan te kunnen. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD) op 31 juli.

De afgelopen schooljaren laten een stijging zien van bijna duizend kleuters in het speciaal onderwijs. Dit staat haaks op het voornemen kinderen in het reguliere onderwijs te laten blijven door het aanbieden van passend onderwijs. Het aantal oudere kinderen in het speciaal onderwijs loopt juist terug.

Leerkrachten zien meer gedragsproblemen bij kleuters, meldt het AD. Zo zijn ze volgens hen vaker agressief, angstig, teruggetrokken of huilen snel. Hierdoor redden ze het niet op de reguliere basisschool, vinden zij. Volgens schoolbestuurders hebben niet per se meer kinderen aandoeningen, maar ontstaan de gedragsproblemen door complexere thuissituaties, bijvoorbeeld door scheidingen en een gebrek aan opvoeding. Zo leren jonge kinderen geen regels meer en accepteren ze geen ‘nee’.

Bron: Algemeen Dagblad

Rechtbank: Geen aanvulling budget jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland hoeft het jeugdhulpbudget voor 2015 van jeugdhulpaanbieder De Buitenwereld niet aan te vullen. Dat heeft de Rechtbank Den Haag op 11 juli besloten.

Bij de aanbesteding van jeugdhulp in 2015 was voor De Buitenwereld een budgetplafond vastgesteld van ruim 120.000 euro. Toen bleek dat De Buitenwereld daar niet genoeg aan had, verhoogde het samenwerkingsorgaan het plafond tussentijds naar ruim 260.000 euro. De Buitenwereld bracht echter bijna 360.000 euro in rekening. 90.000 daarvan liet Holland Rijnland onbetaald, waarop De Buitenwereld het samenwerkingsorgaan voor de rechter daagde.

De rechter oordeelt dat het contract tussen de partijen duidelijk is: in geen geval wordt boven op het toegekende declaratieplafond zorg vergoed zonder toestemming van Holland Rijnland. Bij de aanbesteding was al duidelijk dat het risico van overschrijding van het declaratieplafond bij de aanbieder zou liggen. Ook heeft De Buitenwereld niet uitdrukkelijk gemeld dat het nodig was een cliëntenstop in te stellen. Verder vraagt de rechter zich af of De Buitenwereld voldoende heeft gedaan om overschrijding van het budget te voorkomen.

Bron: De Rechtspraak; Binnenlands Bestuur

‘Meer bekendheid nodig voor erkende interventies’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De databanken met erkende interventies voor welzijn en gezondheid zijn zinvol en nuttig. Dat zeggen gebruikers in een evaluatie van het erkenningstraject. Wel zijn de databanken en de erkende interventies nog niet zo bekend in het veld, bijvoorbeeld bij gemeentelijke beleidsmakers. Verder vinden de respondenten meer kennis over de werkzame elementen van interventies belangrijk. Die twee onderwerpen pakt het Nederlands Jeugdinstituut aan in samenwerking met andere instituten voor zorg en welzijn.

De zeven instituten uit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies vroegen ruim zeshonderd gebruikers uit de verschillende werkvelden naar hun mening over het erkenningstraject. Het traject biedt inzicht in de kwaliteit, de effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie, aldus de respondenten. De ontwikkelaars van interventies zijn redelijk tevreden over de begeleiding die ze krijgen, maar minder over de tijd die het indienen van een interventie kost.

Aanbevelingen

Het samenwerkingsverband besprak de resultaten van het onderzoek met deelnemers en belanghebbenden en kwam tot een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld: stimuleer het gebruik van erkende interventies en geef meer inzicht in de werkzame elementen van interventies. Vereenvoudig verder de erkenningsprocedure en maak ruimte voor kwalitatief onderzoek.

De deelnemers aan het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies zijn het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, het Kenniscentrum Sport, Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Trimbos-instituut en Vilans. Zij beheren databanken met interventies gericht op opgroeien en opvoeden, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid, justitie, en gehandicapten- en ouderenzorg. De afgelopen jaren hebben de instituten samen één erkenningstraject ontwikkeld voor de interventies in de verschillende werkvelden. De komende jaren pakken ze de aanbevelingen uit de evaluatie op, waar nodig in samenwerking met de gebruikers van de databanken: gemeenten, het onderwijs en uitvoerende organisaties.

Databank Effectieve jeugdinterventies

Het Nederlands Jeugdinstituut neemt twee aanbevelingen voor zijn rekening. Zo verbetert het NJi onder andere de zoekfunctie van de databank Effectieve jeugdinterventies, om de bekendheid van interventies bij en het gebruik door professionals en gemeenten te stimuleren. Verder is het NJi betrokken bij onderzoek naar de werkzame elementen van effectieve interventies, om de kennis daarover te delen met het werkveld.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Verblijf op leefgroep korter na gezinsgericht werken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen verblijven korter op gesloten leefgroepen en keren vaker terug naar huis als hulpverleners gezinsgericht werken. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus.

Bij een JeugdzorgPlus-instelling die gezinsgericht werkt, is de kans groter dat het kind minder lang op de leefgroep hoeft te verblijven. Leeftijd, geslacht en de ernst van de problematiek maken daarbij niet uit.

Bij gezinsgericht werken worden de ouders betrokken bij de behandeling. Zij denken en beslissen mee over hun kind. Instellingen die gezinsgericht werken, gebruiken ook vaak gezinstherapie. Het hele gezin wordt behandeld.

De onderzoekers adviseren om te investeren in gezinsgericht werken. Instellingen betrekken ouders al meer bij de behandeling maar de traditionele vorm van ouderparticipatie kan worden uitgebreid. Een andere aanbeveling is hulpverleners verder te trainen en te evalueren of die training werkelijk leidt tot meer ouderbetrokkenheid.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Aantal zelfdodingen onder jongeren fors toegenomen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is flink gestegen. In 2016 maakten 48 tieners een einde aan hun leven, tegenover 81 in 2017. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het zijn vooral oudere tieners die zelf uit het leven stappen. Onder jongeren en jongvolwassenen is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. Vorig jaar ging het om ruim een kwart van de overleden 10- tot 30-jarigen. In deze leeftijdsgroep overleed 15 procent aan kanker, 10 procent door verkeersongelukken en 5 procent aan hart- en vaatziekten.

Ook het totale aantal zelfdodingen is in 2017 toegenomen, van 1.894 naar 1.917. Een verklaring voor de toename heeft het CBS niet, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.

Bron: CBS

Quickscan brengt vroeghulp in beeld

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Kunnen ouders van jonge kinderen met mogelijk meervoudige ontwikkelings- of gedragsvragen in uw gemeente de juiste weg vinden? Doe mee aan de gratis quickscan en krijg hier zicht op. Aanvullend krijgt u tips over de organisatie van vroeghulp en draagt u bij aan een landelijk overzicht.

Ouders met kinderen van 0-7 jaar met mogelijk meervoudige ontwikkelings- of gedragsvragen willen graag zo vroeg mogelijk passend advies en de juiste ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat vroeghulp beschikbaar, makkelijk vindbaar en toegankelijk is voor ouders. Met de quickscan krijgt u zicht op hoe dit in uw gemeente of de gemeente(n) waar u werkt is geregeld.

U kunt de quickscan invullen tot 20 juli 2018. Na afronding wordt u uitgenodigd voor een digitale omgeving waar u ook kunt zien hoe uw gemeente er voorstaat in vergelijking met andere gemeenten. Bovendien krijgt u informatie over de organisatie van vroeghulp. Deelname aan de quickscan is geheel gratis en vrijblijvend. Invullen van de vragenlijst duurt, indien er vroeghulp aanwezig is, ongeveer 10 minuten.
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) onderzoeken de organisatie van vroeghulp in gemeenten in opdracht van de VNG, VGN, Ieder(in), Lecso, Sociaal Werk Nederland en MEE NL.
Meer weten?

Neem voor vragen contact op met Jitty Runia via 06 3641 8017 of jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen via 06 1313 6499 of lvandermeulen@ncj.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Page 3 of 15512345102030...Laatste

Nederlands Jeugd instituut