Site-navigatie

Nieuws

Inspecties stellen eisen op voor gesloten jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Instellingen voor gesloten jeugdhulp moeten vanaf nu voldoen aan nieuwe eisen van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief die hij 24 augustus aan de Tweede Kamer stuurde.

Met het opstellen van de zogenaamde bodemeisen willen de inspecties voorkomen dat instellingen voor gesloten jeugdhulp jongeren vrijwillig opnemen of zonder machtiging van de kinderrechter. Deze plaatsingen kunnen in strijd zijn met nationaal en internationaal recht.

Een jongere krijgt voortaan alleen gesloten jeugdhulp met een machtiging gesloten jeugdhulp van de kinderrechter, ook als de jongere of zijn ouders instemmen met het verblijf of er zelf om verzoeken.

Zeven instellingen voldoen al aan de eisen en vier instellingen hebben één aandachtspunt. Van de twee instellingen die niet voldoen aan de bodemeisen, heeft de ene inmiddels een actieplan opgesteld. De andere instelling heeft direct een aantal acties uitgezet en komt binnenkort met een plan van aanpak. De instellingen moeten op 1 oktober aan de eisen voldoen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg; Ministerie van VWS

Instituten bundelen kennis over integraal werken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Professionals en beleidsmakers kunnen hun vragen en knelpunten met betrekking tot integraal werken in de wijk voorleggen aan een samenwerkingsverband van zes kennisinstituten. De instituten beloven binnen twee werkdagen te reageren.

Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein willen samen met het werkveld kennis en expertise over integraal werken ontwikkelen en toegankelijk maken. Ze verzamelen vragen en knelpunten uit de praktijk en zoeken naar antwoorden.

Integraal werken is nodig bij problemen die meerdere leefdomeinen beslaan. Een professional kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden of met een gezin waarin kind wegens zorgtaken wegblijft van school. Dergelijke problemen vragen dat jeugdhulpverleners samenwerken met professionals uit andere disciplines, maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Jgz-richtlijn Angst online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg (jgz) is een richtlijn ontwikkeld over angst. De richtlijn staat sinds 1 augustus op de website van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ).

De jgz-richtlijn Angst beschrijft hoe jgz-professionals kinderen en jongeren het beste voorlichting geven, preventief ondersteunen, problemen signaleren en toeleiden naar andere zorg. Daarnaast kunnen professionals veel informatie die in de richtlijn staat, delen met ouders en jongeren. De richtlijn behelst normale en problematische angsten.

Een angststoornis is een van de meest voorkomende psychische problemen. Een angststoornis komt voor bij 2,5 procent van de kinderen van 2 of 3 jaar en loopt op tot 12 procent bij jongeren van 18 tot 24 jaar.

De jgz-beroepsverenigingen hebben de richtlijn inhoudelijk geautoriseerd. De richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, met financiële ondersteuning van ZonMw.

Bron: NCJ

Meer vragen en klachten over jeugdhulp bij AKJ

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het aantal jeugdhulpcliënten dat het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) benaderde met een vraag of klacht was in de eerste helft van 2016 bijna even groot als in heel 2015. Dat blijkt uit cijfers die het AKJ publiceerde.

6.465 kinderen, jongeren, ouders en verzorgers benaderden het AKJ in de eerste helft van dit jaar, tegen 7.404 in heel 2015. Ze hadden ruim 10.000 vragen, problemen of klachten; in 2015 waren dat er circa 15.000. Twee derde van de contacten betrof een klacht, vooral over bejegening, beslissingen en gebrekkige informatie.

Ook hulpverleners weten het AKJ beter te vinden: in de eerste zes maanden van 2016 vroegen 47 hulpverleners advies aan een AKJ-vertrouwenspersoon. In heel 2015 waren dat er 45.

Volgens de Jeugdwet moeten alle cliënten met vragen of klachten over jeugdhulp terechtkunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ voert die vertrouwensfunctie uit, in opdracht van de VNG. De sterke stijging van het aantal contacten dit jaar wijt het AKJ aan de voorlichting over de AKJ-vertrouwenspersonen die de organisatie heeft gegeven bij wijkteams, CJG’s, Veilig Thuis en jeugdhulpinstellingen.

Bron: AKJ

Vijf nieuwe aanbieders jeugdhulp zijn goedgekeurd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De gezinshuizen Yolo, De Latei en De Haar, het logeerhuis De Instuif en het Driestroomhuis Bij Cor en Frans voldoen inmiddels aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dat melden de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg na nieuw onderzoek.

In april en mei 2016 werden de vijf nieuwe aanbieders onderzocht. Allen moesten vervolgens maatregelen nemen om te voldoen aan alle beoordeelde criteria. Dat is de afgelopen maanden gebeurd en daarom staan deze jeugdhulpaanbieders sinds augustus onder het gewone reguliere toezicht.

Een van de maatregelen die toegepast moest worden, is dat gezinshuisouders ouders informeren over een klachtenregeling. Eveneens moet de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling actueel zijn. Yolo maakt nu ook een veiligheidsinschatting van de kinderen. De deskundigheid van de gezinshuisouders Cor en Frans is inmiddels geborgd doordat zij samenwerken met een orthopedagoog en een hoofdbehandelaar van Driestroom. De Instuif is gestart met evaluaties van de zorgplannen met ouders en kinderen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Kwaliteit zorgboerderijen na klachten onderzocht

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

De kwaliteit van de jeugdhulp bij de zorgboerderijen ‘De Verborgen Kracht’ en ‘Eben-Haëzer’ is voldoende, maar bij ‘Mentraining Salland’ nog onvoldoende. Dat blijkt na onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van verschillende meldingen over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp.

‘De Verborgen Kracht’ moet de geconstateerde aandachtspunten over onder meer het naleven van huisregels en medicatievoorschriften binnen een redelijke termijn oppakken. Daarmee is de kwaliteit van de jeugdhulp voldoende.

Bij ‘Eben-Haëzer’ voldoet de kwaliteit van de jeugdhulp aan acht van de tien criteria. Er wordt inmiddels een orthopedagoog ingeschakeld voor de zorgplannen. De zorgboerderij moet de veiligheid en de organisatie beter op orde krijgen.

De kwaliteit van ‘Mentraining Salland’ is onvoldoende. De inspecties constateerden dat professionals geen passende hulp boden. De zorgboerderij moet maatregelen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie op korte termijn doorvoeren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Kinderrechter: zonder zorgcontract wel plaatsen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Een jongere kan zonder zorgcontract uit huis worden geplaatst, heeft kinderrechter Marseille van de Rechtbank Rotterdam bepaald. Het zorgcontract ontbrak omdat de gemeente niet de juiste jeugdzorg had ingekocht, schrijft VNG in haar weekbericht van 29 juli.

De Raad voor de Kinderbescherming regio Rotterdam/Dordrecht had de kinderrechter om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing voor twaalf maanden gevraagd. De kinderrechter beoordeelde de uithuisplaatsing als dringend noodzakelijk. Een spoedige plaatsing was beslist in het belang van de jongere, het ontbreken van een zorgcontract mocht die geschikte plaats niet langer in de weg staan. De betreffende gemeente waar de minderjarige en haar moeder wonen moet zo spoedig mogelijke de juiste zorg inkopen.

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid had namens de gemeente wel zorg ingekocht bij Yulius kinder- en jeugdpsychiatrie en Horizon, maar plaatsing in de specialistische instelling voor jeugd-ggz het Leo Kannerhuis was noodzakelijk.

De uitspraak van de kinderrechter benadrukt dat de meest geëigende hulp voor een kind beschikbaar moet zijn of komen, ook al heeft de gemeente die niet ingekocht. In de praktijk kan een gemeente niet alle denkbare hulp op voorhand inkopen, maar er wel voor zorgen dat de nodige hulp beschikbaar komt. Reserveren van budget voor niet ingekochte maar wel noodzakelijke zorg is de oplossing, aldus Harry van den Bosch van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: VNG; Nederlands Jeugdinstituut

‘Minderjarigen in tehuizen onterecht opgesloten’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met dwangmiddelen of opgesloten worden in open en gesloten instellingen. Dat antwoordde staatsecretaris Martin van Rijn van VWS 15 juli op Kamervragen van Vera Bergkamp van D’66 en Loes Ypma van de PvdA.

Het betreft hier het plaatsen van jongeren in een instelling voor gesloten jeugdhulp zonder de verplichte ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ van de rechter. De rechtspositie van de jongere moet gewaarborgd zijn en er moet sprake zijn van verantwoorde hulp, aldus Van Rijn. Over wat verantwoorde hulp is, bestaat verschil van inzicht volgens Van Rijn.

De inspectie beoordeelt momenteel de feitelijke situatie bij alle gesloten jeugdhulpinstellingen op basis van een in januari opgesteld beoordelingskader. Het overgrote deel van de betreffende instellingen voldoet daaraan. De overige instellingen moeten er binnenkort aan voldoen. Medio augustus komt de inspectie met de resultaten van het onderzoek.

Defence for Children vindt dat kinderen en jongeren zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd moeten krijgen. Bij vrijwillige hulp zijn ze onaanvaardbaar en in strijd met de Jeugdwet en het VN Kinderrechtenverdrag.

Bron: Defence for Children; ministerie van VWS

Uitvallers Halt recidiveren meer

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Jongeren die een opgelegde Halt-straf niet afronden, plegen vaker opnieuw een overtreding of misdrijf dan jongeren die de straf succesvol doorlopen. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS keek naar de gegevens van jongeren die in 2010 of 2011 na het plegen van een strafbaar feit naar Halt zijn gestuurd. Ruim 8 procent van hen begint niet aan een Halt-straf of rond de straf niet af. Zij worden alsnog door justitie vervolgd. Onder deze groep is de recidive 48,5 procent. Van de jongeren die de straf wel afronden, pleegt 35,2 procent opnieuw een strafbaar feit.

Jongeren die na een strafbaar feit een Halt-verwijzing krijgen, kunnen een Halt-straf accepteren of kiezen voor vervolging door justitie. Een Halt-straf kan bestaan uit verschillende onderdelen: gesprekken, werk- of leeropdrachten, excuses maken aan het slachtoffer en een schadevergoeding.

Bron: CBS

Video’s lichten gemeente voor over jeugdbescherming

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands jeugdinstituut

Zes video’s geven uitleg over de wettelijke verantwoordelijkheden en taken van gemeenten en andere instanties voor jeugdbescherming. De video’s zijn gemaakt door de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden, in opdracht van de VNG.

De video’s geven uitleg over het stelsel van jeugdbescherming, de wettelijke taken en verplichtingen van de gemeente en andere instanties, en kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland. De wijze waarop de gecertificeerde instellingen de kinderbeschermingsmaatregelen horen uit te voeren en de verantwoordelijkheid van de gemeente daarbij wordt uitgebreid toegelicht.

Bron: VNG

Page 30 of 155Eerste...10202829303132405060...Laatste

Nederlands Jeugd instituut