Site-navigatie

Nieuws

Kamer wil actieplan gezinshuizen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Tweede Kamer wil dat de regering de knelpunten inventariseert waarmee gezinshuizen te maken hebben. Ook moet er een actieplan komen om te zorgen dat meer kinderen kunnen worden opgevangen in een gezinshuis. Dat is de strekking van een motie die op 26 juni is aangenomen.

De Tweede Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en René Peters (CDA) dienden de motie in tijdens het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet op 21 juni. Ze wijzen erop dat er wel een actieplan is voor de pleegzorg, maar niet voor gezinshuizen. Die hebben te maken met knelpunten op het gebied van bekostiging, de positie van gezinshuisouders en respijtzorg. Het actieplan moet zorgen dat meer kinderen met zware en ingewikkelde problemen terecht kunnen in een gezinshuis.

Bron: Tweede Kamer

Leeftijdsgrens pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Jongeren kunnen vanaf 1 juli tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. Tot nu toe stopte pleegzorg met 18 jaar. Mariska de Baat, pleegzorgdeskundige bij het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de verlenging. ‘Zo krijgen pleegjongeren meer tijd om toe te groeien naar zelfstandigheid en hun opleiding af te maken. Jongeren gaan in Nederland gemiddeld op hun 24e uit huis; van pleegkinderen kun je niet verwachten dat zij daar eerder aan toe zijn. Zij hebben soms juist wat extra ondersteuning nodig.’

Volgens de Jeugdwet stopt pleegzorg als een kind 18 jaar wordt. Verlenging tot 23 jaar is mogelijk als de jongere, zijn pleegouders, de pleegzorgaanbieder en de gemeente dat beter vinden. Maar in de praktijk gebeurt het weinig. De Baat: ‘Een kinderbeschermingsmaatregel houdt op als jongeren meerderjarig zijn. Zij kunnen dan zelf beslissen over hulp. De vrijheid lokt. Veel jongeren denken dat ze het zelf wel redden en verlaten het pleeggezin.’

Leed voorkomen

Andere redenen om pleegzorg niet te verlengen, zijn het ontbreken van gemeentelijk beleid en de kosten van een verlenging. Uit onderzoek weten we echter dat een verlenging veel leed — en daarmee maatschappelijke kosten — kan voorkomen. Een kind dat te vroeg uit huis gaat, loopt een verhoogd risico op schooluitval, werkloosheid, schulden, verslaving en verkeerde vrienden.

Tot 21 jaar, tenzij

De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat pleegzorg automatisch doorloopt tot 21 jaar, tenzij jongeren dat niet willen. Om gemeenten in staat te stellen deze afspraak uit te voeren, stelt het Rijk daarvoor middelen beschikbaar.

De factsheet ‘Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?’ van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging in praktijk te brengen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Veel meisjes na misbruik in gesloten jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Veel meisjes worden op een gesloten afdeling van een jeugdhulpinstelling geplaatst om hulp te krijgen vanwege seksueel geweld. Dit blijkt uit het gezamenlijk rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en CBS.

Ruim een op de tien meisjes die hulp krijgen na misbruik zit op een gesloten afdeling. In de gesloten jeugdhulp is 85 procent van alle meisjes slachtoffer van seksueel geweld. Dit is aanzienlijk meer dan bij jongens. In 2016 ging het om 680 meisjes tegenover 20 jongens. Meisjes krijgen daarbij ook gemiddeld vaker zwaardere vormen van jeugdhulp dan jongens.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar wilde met de steekproef in kaart brengen welke hulp jonge slachtoffers krijgen. Een landelijk beeld van welk kind waarvoor hulp ontvangt kan echter niet worden gevormd. Dat komt doordat de verschillende organisaties niet hoeven te registreren waarvoor een kind precies hulp krijgt. Bolhaar vindt het noodzakelijk deze registratie wel in te voeren, zodat beter beoordeeld kan worden of kinderen de juiste hulp krijgen.

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen; CBS

‘Jeugdwet werkt niet voor kind met beperking’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een levenslange beperking. Dat zeggen gehandicapten- en patiëntenorganisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vragen zij om aandacht en oplossingen voor de problemen die gezinnen ervaren met de jeugdhulp.

Organisaties als Ieder(in), Bosk en de Nederlandse Vereniging voor Autisme krijgen een ‘bijna constante stroom’ aan meldingen van ouders en verzorgers over wat er misgaat in de zorg en ondersteuning van hun kinderen. De toegang tot de zorg is volgens hen te bureaucratisch. Ook krijgen zij de zorg niet of moeizaam geregeld. In de brief melden de organisaties verder dat ouders het gevoel hebben te worden tegengewerkt door gemeenten en instanties bij de aanvraag van zorg of ondersteuning.

Kinderen en gezinnen raken soms in diepere problemen als passende zorg uitblijft. Crisishulp is dan nog de enige oplossing. De organisaties hebben de verhalen van ouders gebundeld in de publicatie Zwartboek jeugdhulp: Ouders aan het woord, om zo meer aandacht te genereren voor het probleem.

Bron: Ieder(in)

Meer toezicht op steun voor jonge mantelzorger

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan de toepassing van de kindcheck in de ggz. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn reactie op een rapport van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

De inspectie gaat erop toezien dat de kindcheck beter wordt toegepast in sectoren waar dat nog onvoldoende gebeurt, met name in de ggz. De kindcheck houdt in dat hulpverleners van volwassen cliënten checken of zij kinderen hebben die schadelijke gevolgen kunnen ondervinden van de problemen van hun ouders. De inspectie maakt met ggz-instellingen afspraken over de professionele toepassing van de kindcheck en intensiveert het toezicht op vrijgevestigde ggz-hulpverleners, aldus de minister. De Jonge stelt een projectleider aan die de ggz-instellingen gaat ondersteunen en wil met gemeenten bespreken hoe de kindcheck in wijkteams kan worden toegepast.

Verder wil De Jonge de ondersteuning van jonge mantelzorgers verbeteren, onder meer door de inzet van mentoren en door het financieren van activiteiten van Mezzo en JMZ PRO, twee organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen.

Bron: Ministerie van VWS

‘Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De zorg aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort. Dit blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef Nederland.

De organisaties maken zich zorgen over de lange wachtlijsten en de kwaliteit van jeugdhulp. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot en hun aanbod is niet op orde, vinden zij. Mishandelde kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende tijdige en passende hulp. Ook neemt het aantal kinderen dat wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling toe. Dit is zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling een uiterste maatregel moet zijn.

In Nederland groeiden verder 292.000 kinderen op in armoede in 2016. Als gevolg lopen kinderen het risico om in een sociaal isolement te raken. De organisaties vragen ook aandacht voor het stijgend aantal verdwijningen van minderjarigen uit de vreemdelingenopvang.

Om te zorgen dat de toegang tot hulp verbetert, moeten er landelijke uniforme eisen worden opgesteld voor jeugdhulp, vinden Unicef en Defence for Children. Daarnaast moeten kinderen en jongeren zelfstandig aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld kinderbijslag. Het belang van het kind moet centraal komen te staan in armoede- en schuldenbeleid.

Bron: Defence for Children

‘Praten met ouders maakt hulpverlening effectiever’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Op het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp verzamelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie goede voorbeelden uit de praktijk. Een daarvan is Vroeg Erbij van Integrale Vroeghulp Groningen. Het belangrijkste advies van dit expertiseteam: praat met ouders in plaats van over ouders.

Het Vroeg Erbij Team is een multidisciplinair team voor integrale vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Voor hen zijn ouders belangrijke en vanzelfsprekende gesprekspartners. Door alles samen met ouders te bespreken, kom je veel sneller tot de kern van wat er nodig is. Ook ontstaat er meer draagvlak voor het vervolgtraject waardoor de kans van slagen groter wordt.

‘Belangrijk in het hele Vroeg Erbij traject is de samenwerkingsrelatie die je met ouders hebt. Niet alleen als casemanager maar ook vanuit het hele team. De ouders zijn een wezenlijk onderdeel van dat team. Voor het Vroeg Erbij team is dat inmiddels vanzelfsprekend, maar elders, bijvoorbeeld in het onderwijs, is dat niet altijd zo. Bij die samenwerking met ouders is transparantie nadrukkelijk een belangrijk onderdeel. Met ouders praten in plaats van over ouders. Je merkt weleens dat men denkt dat je eigenlijk dingen moet voorbespreken voordat je ze met ouders bespreekt. Dat is onterecht.’

Het platform

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het NJi hebben het platform ontwikkeld met financiering van het ministerie van Volksgezondheid. Het biedt overzicht van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp en professionals vinden er inspiratie en informatie over de mogelijkheden om integraal te werken

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Oudertraining in opvoedgedrag effectief bij ADHD

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Gedragstherapeutische oudertraining is een goede eerste stap in de behandeling van kinderen met gedragsproblemen en ADHD. Dit concludeert Lianne van der Veen-Mulders in het proefschrift waarop zij op 13 juni promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij gedragstherapeutische oudertraining verandert men het opvoedgedrag van ouders om het probleemgedrag van hun kind te verminderen. Door het zelfvertrouwen van ouders in hun opvoedvaardigheden te vergroten, verminder je ook het probleemgedrag van het kind, is het uitgangspunt.

De gedragsproblemen nemen volgens de ouders significant af na de training Behavioral Parent Training Groningen. De moeders disciplineren hun kind beter en hun zelfvertrouwen in het opvoeden groeit. Een minder autoritaire, minder emotioneel ongecontroleerde en minder harde opvoedingstijl van zowel vaders als moeders is daarbij van positieve invloed op het gedrag. Bij ongeveer de helft van de kinderen blijven de gedragsproblemen ondanks de verbeteringen te groot en is een vervolgbehandeling nodig.

Aan het onderzoek namen ouders deel van meer dan zestig kinderen tussen 2,5 en 6 jaar met ADHD-symptomen en gedragsproblemen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Versterken positie ouder en kind in jeugdbescherming

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de ambitie van het actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’ om de kwaliteit van het feitenonderzoek en de positie van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren. Het gaat met name om de onderbouwing van beschermingsmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, die de overheid kan treffen als een kind thuis in zijn ontwikkeling bedreigd wordt. Deze maatregelen hebben een grote impact op het leven van het kind en zijn ouders en vragen om zorgvuldige besluitvorming.

Ouders en kinderen zijn vaak nog niet tevreden over de bejegening en ondersteuning door professionals in de jeugdbeschermingsketen, aldus het actieplan. Ook herkennen zij zich onvoldoende in de dossiers die over hen worden aangelegd en zien ze weinig terug van hun eigen inbreng.

Spanningsveld

Jeugdprofessionals op hun beurt opereren in het spanningsveld tussen ‘weten’ en ‘vermoeden’. Zij moeten vaak een moeilijke afweging maken over de veiligheid van een kind in een mogelijk schadelijke opvoedsituatie. Het besluit om in te grijpen in een gezin stelt een professional dan voor een duivels dilemma. Het is belangrijk om die afweging zorgvuldig te maken, met betrokkenheid van ouders en kinderen, zodat de rechter op basis van de juiste feiten en omstandigheden kan beoordelen of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is.

Samen verbeteren

Het actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de ministeries van VWS en JenV, de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en LOC Zeggenschap in Zorg. Het bestaat uit vier actielijnen die gedetailleerd beschrijven hoe de verschillende partijen gaan werken aan verbetering van het feitenonderzoek en de gedeelde besluitvorming. Het Nederlands Jeugdinstituut zal dit proces vanuit zijn publieke taak en kennisfunctie ondersteunen en daarbij nauw samenwerken met ouders, kinderen en professionals.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

‘Verbeter feitenonderzoek in jeugdbescherming’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Het feitenonderzoek en de rapportages in de jeugdbescherming moeten verbeteren. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft op 6 juni een actieplan met dat doel aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het plan staan 21 acties die gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis gaan uitvoeren. Deze organisaties gaan de basisbeginselen van deugdelijk feitenonderzoek beter toepassen. Rapportages en verzoekschriften moeten voor kinderen en ouders begrijpelijk zijn en het doel ervan moet duidelijk zijn. Professionals moeten altijd hoor en wederhoor toepassen, kinderen en ouders inzage geven in dossiers en verkeerde informatie uit dossiers verwijderen of markeren als niet correct.

Dekker wil over twee jaar laten onderzoeken of het feitenonderzoek merkbaar is verbeterd.

Aanleiding voor het actieplan was de onvrede van cliënten van de jeugdbescherming over de kwaliteit van het feitenonderzoek en de dossiervorming. De betrokken organisaties hebben het plan opgesteld in overleg met cliëntenvertegenwoordiger LOC Zeggenschap in Zorg.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Page 4 of 155Eerste...23456102030...Laatste

Nederlands Jeugd instituut